Souhlas rodičů s operací dítěte

11. 02. 2018

Podle zákona o zdravotních službách je při poskytování zdravotních služeb nezletilé osoby nutné zjistit její názor na záměr poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, pokud to odpovídá jeho rozumové vyspělosti.

Posouzení toho, zde je pacient vzhledem ke svému věku dostatečně vyspělý k danému rozhodnutí, přísluší ošetřujícímu lékaři. Žádný právní předpis nestanovuje výčet, u kterých výkonů postačí souhlas nezletilého pacienta a u kterých už bude potřeba souhlasu zákonného zástupce.

S ohledem na to už vůbec není definováno, zda a v jakých případech je třeba souhlasu obou zákonných zástupců.

Souhlas nezletilého nebrání nicméně tomu, aby zdravotnický personál podal zákonnému zástupci nezletilého informaci o jeho zdravotním stavu nebo poskytnuté lékařské péči.

V případě malého dítěte, u kterého výše uvedené nelze předpokládat, je ovšem zapotřebí k poskytnutí zdravotnické služby nutný souhlas zákonného zástupce, který má dítě v péči.

Zákonný zástupce stačí pouze jeden (oproti dřívějšímu stavu, kdy bylo zapotřebí souhlasu obou zákonných zástupců, v čehož důsledku vznikaly často absurdní situace).

Když jeden rodič nesouhlasí

Ze strany lékařů není v žádném případě předpokládáno aktivní pátrání po názoru druhého rodiče. Pokud ovšem dojde k situaci, kdy druhý zákonný zástupce projeví nesouhlas s plánovaným zdravotnickým výkonem, lékař je povinen zdravotní výkon odložit. Z administrativního hlediska si pak lékař vyžádá od nesouhlasícího rodiče negativní revers a naopak souhlasící rodič musí podat u soudu návrh na stavení kolizního opatrovníka pro vyřešení sporu mezi rodiči – přikloní se na stranu matky, nebo otce. Stejný postup platí v případě, že dojde v rozporu mezi dítětem a rodičem.

Kdy může lékař jednat sám

Lékař sám může podat podnět pouze tehdy, pokud je přesvědčen, že odmítáním navrhované péče jeden ze zákonných zástupců porušuje svou rodičovskou zodpovědnost a povinnosti z ní vyplývající. Podnět ale nepodává k soudu, ale k orgánu sociálně-právní ochrany dětí pověřeného obecního úřadu (OSPOD) – plní vůči němu svou „signalizační“ povinnost, a tím je dán průlom do zákonem stanovené povinné mlčenlivosti.

Toto vše ovšem neplatí pro situace, kdy je nutné dítěti poskytnout neodkladnou nebo akutní péči, resp. v případě kdy není možné získat souhlas zákonného zástupce bez zbytečného odkladu. V takové situaci totiž o poskytnutí lékařské péče rozhoduje vždy zdravotnický personál. Bez ohledu na postoj rodičů, případně samotného nezletilého pacienta. 

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 34, Praha 7
(náš obchod Fashion Charity Shop)
+420 702 019 159
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
info@klubsvobodnychmatek.cz

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^