Seznam pomoci od státu pro samoživitele po koronaviru

11. 07. 2020

Epidemie koronaviru zasáhla určitým způsobem do života snad každého člověka. Připravili jsme proto základní přehled dávek od státu, na které můžete mít nárok.

Nepropadejte panice a řekněte si o pomoc

Samoživitelé, kteří jsou dlouhodobě jednou ze skupin nejvíce ohrožených chudobou, musí sami zajistit obživu svých dětí, a to mnohdy bez jakékoliv pomoci od druhého rodiče. Proto nepropadejte beznaději a snažte se svou situaci nějakým způsobem řešit. Sestavili jsme základní přehled možných příjmů či dávekod státu, o které si můžete požádat. A pak vám zbývá ještě Klub svobodných matek, kde si můžet říct o pomoc pomocí našeho formuláře

Ošetřovné

Nárok na ošetřovné mají všichni rodiče dětí mladších 13 let, a to po celou dobu platnosti mimořádného opatření o uzavření školních a dětských zařízení a některých sociálních služeb pro hendikepované. Nárok na ošetřovné tedy nemáte pouze, pokud jste rodiče žáků základních škol, ale totéž platí také v případě uzavřených mateřských škol či jeslí.

Pokud se staráte o hendikepované dítě (alespoň v I. stupni závislosti), hranice třinácti let zde neplatí a můžete o ošetřovné zažádat, i když je Vaše dítě starší. Stejně tak získají ošetřovné i lidé, kteří se z důvodu uzavření zařízení sociálních služeb (denní stacionáře apod.) pečují o hendikepovanou osobu (alespoň I. stupeň závislosti), se kterou žijí ve společné domácnosti.

Výše ošetřovného činí 60 % denního vyměřovacího základu (v dubnu 80%) a je vypláceno vždy za uplynulý kalendářní měsíc. Pokud by Vás zajímalo, jak zjistíte výši denního vyměřovacího základu, spočítejte si svůj denní příjem za rozhodné období, to je zpravidla posledních 12 kalendářních měsíců, dále se bude postupovat dle zákona o nemocenském pojištění, kde pomocí tří redukčních hranic získáme tzv. redukovaný denní vyměřovací základ. Pomoci Vám může také kalkulačka, kterou najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV): https://www.mpsv.cz/kalkulacka-davek-v-roce-2020

Nárok na ošetřovné nemá pouze rodič, ale také jiný pečující, který žije ve společné domácnosti s dítětem, jako třeba pracující babička. Během daného měsíce se přitom mohou pečující osoby dle potřeby vystřídat, například v situaci, kdy jeden rodič potřebuje do práce a druhý může být s dítětem doma. Střídající osoba však musí uplatnit svůj nárok samostatně, tedy musí podat vlastní žádost. Je třeba mít na paměti, že v jenom dni může být péče vykázána jen u jedné pečující osoby.

Podrobný návod a informace, jak mohou žádost zaměstnanci přesně podat, najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení: www.cssz.cz

Řada rodičů pracuje jako OSVČ na hlavní činnost, také ti mají nárok na dotaci, která je určitou obdobou ošetřovného. Výše dotace činí 424 Kč/den. Žadatel musí vyplnit jednoduchý formulář a podat žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu, přičemž se k zaslání výrazně doporučuje využít elektronické formy (datová schránka nebo e-mail). Dotace bude následně zaslána na bankovní účet OSVČ uvedený v žádosti.

Podrobný návod a informace, jak mohou žádost OSVČ přesně podat, najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu: https://www.mpo.cz/

Kdo ale nárok na ošetřovné ani jinou dávku bohužel nemá, jsou lidé pracující na základě dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

Dávky

Když samoživiteli či samoživitelce výrazně poklesne příjem, může se velmi snadno dostat do problémů s hrazením nákladů na bydlení či jiných věcí, které s dětmi každodenně potřebuje. V takovém případě má možnost požádat o některou z dávek, které jsme se níže pokusili alespoň rámcově popsat.

Příspěvek na živobytí

Tento příspěvek by měl sloužit k úhradě základních potřeb, jako je strava, ošacení, obuv, hygienické prostředky atd.

Nárok na tento příspěvek má každá osoba, která je uznána za osobu v hmotné nouzi. Nárok a výše příspěvku na živobytí se stanoví jako rozdíl mezi živobytím osoby (společně posuzovaných osob) a jejím příjmem, k tomu se od něj odečtou tzv. přiměřené náklady na bydlení. Výše částky je stanovována individuálně pro každou osobu, a to dle její snahy a možností. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/prispevek-na-zivobyti

Doplatek na bydlení

O doplatek na bydlení můžete žádat v situaci, kdy nemáte dostatek příjmů na bydlení v bytě, nebytovém prostoru nebo na ubytovně.

Díky doplatku na bydlení byste měli být schopni na základě svých příjmů uhradit veškeré náklady na bydlení a zároveň by Vám či Vaší rodině měla zůstat částka na živobytí. Uznatelné náklady na bydlení se přitom posuzují tak, aby byly v místě bydliště obvyklé. Není tedy možné žádat o doplatek na bydlení, pokud jsou Vaše výdaje výrazně vyšší, než je v dané lokalitě zvykem. Výše dávky je tedy opět individuální.

Pozn. V případě dávky na bydlení a dávky na živobytí se jedná o pomoc v hmotné nouzi, osobou v hmotné nouzi je přitom člověk, který nemá dostatečné příjmy a jeho celkové sociální a majetkové poměry mu nedovolují uspokojit základní životní potřeby a z objektivních důvodů nemůže své příjmy zvýšit.  Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/doplatek-na-bydleni

Mimořádná okamžitá pomoc

Když se v důsledku stávající situace ocitnete ve finanční nouzi, můžete požádat o dávku mimořádné okamžité pomoci. Je sice zpravidla jednorázová, ale může Vám alespoň částečně pomoci náročné období zvládnout. Může se například stát, že přijdete v důsledku epidemie o zaměstnání, musíte zůstat doma na tzv. ošetřovném atd., čímž se dostanete do velké finanční tísně. V těchto případech určitě zvažte podání žádosti o tuto pomoc.

Nezapomeňte, že žádost o dávku musíte dostatečně odůvodnit, proto přesně vysvětlete, proč Vám vaše majetkové poměry neumožňují stávající situaci překonat. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mimoradna-okamzita-pomoc

Přídavek na dítě

I v této době samozřejmě stále platí možnost získat přídavek na dítě, a to v situaci kdy máte jako rodina čistý příjem nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Pokud jsou rodiče nezletilého nezaopatřeného dítěte rozvedeni, posuzuje se dítě s rodičem, se kterým společně žije. Bylo-li rodičům po rozvodu svěřeno dítě do společné nebo střídavé péče obou rodičů, posuzuje se s nezaopatřeným nezletilým dítětem rodič určený na základě dohody těchto rodičů. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pridavek-na-dite

Zvýšení výživného

Pokud se rodič v důsledku stávající situace ocitne bez příjmu, jelikož byl ze zaměstnání například propuštěn, došlo ke změně majetkových poměrů na jeho straně, což je důvodem k podání návrhu na zvýšení výživného. Doporučujeme proto zvážit také tuto variantu či se alespoň pokusit s druhým rodičem dohodnout na nějaké formě pomoci.

Pro více informací Vám doporučujeme navštívit stránky Ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, ale samozřejmě se nezdráhejte zaslat dotaz také do naší poradny, a to prostřednictvím e-mailu poradna@klubsvobodnychmatek.cz.

VÝDEJ ESHOPU A KANCELÁŘE

Mělnická 109, Líbeznice 250 65
(logistický park, admin. budova 2. patro)
+420 702 019 159
info@klubsvobodnychmatek.cz

FIREMNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
IČ 06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
ředitelka: Dana Pavlousková
Číslo účtu: 578344002/5500

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište nám