Naše podmínky zpracování osobních údajů

02. 07. 2020

Jak pracujeme s vašimi údaji.

Zásady používání souborů cookies

 

Podmínky ochrany osobních údajů

I.

Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Klub svobodných matek z.s., IČ 06959971, DIČ CZ06959971, se sídlem Ďáblická 535 Líbeznice, zapsaný ve spolkovém rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 70106 (dále jen: „správce“).
Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Klub svobodných matek z.s. Ďáblická 535 Líbeznice 250 65

e-mail: info@klubsvobodnychmatek.cz

telefon: +420702019159

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
Správce nejmenoval svěřence pro ochranu osobních údajů. 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě elektronické komunikace:
křestní jméno a příjmení
adresa trvalého bydliště
email, telefon
jméno/a dětí a jejich věk, fotografie
číslo účtu - v případě jeho poskytnutí

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění činností v rámci neziskových aktivit správce.  

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
plnění dohody mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,
oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
Účelem zpracování osobních údajů je
vyřízení Vaší žádosti v rámci charitativních programů pomoci správce, kdy jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení žádosti (jméno a adresa, kontakt, číslo OP), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro vyřízení žádosti, bez poskytnutí osobních údajů není možné žádost uzavřít či jí ze strany správce plnit,
plnění právních povinností vůči státu,
zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV.

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje 
po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto vztahů (po dobu 15 let od ukončení vztahu). 
Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.

Příjemci osobních údajů

Příjemci osobních údajů jsou osoby pracující pro správce a třetí strany se správcem spolupracující.
Správce nemá úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.

Zpracovatelé osobních údajů

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i partnerské společnosti správce, případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.


VII.

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 
právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR, 
právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a
právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

VIII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla a antivirový program.
Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

IX.

Závěrečná ustanovení

Odesláním žádosti ve formuláři potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.7.2020

 

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^