Jak postupovat u žádosti o náhradní výživné?

30. 06. 2021

Na základě naší schůzky se zástupci Generálního ředitelství Úřadu práce přinášíme přehledný manuál pro žadatele o náhradní výživné. 

- Žádost o náhradní výživné je možné podat od 1. 7. 2021.

- Žádat o náhradní výživné lze v případě, kdy povinný rodič neplatí vůbec nebo v nižší částce, než bylo určeno soudem.

- Žádost o náhradní výživné předpokládá aktivní vymáhání výživného ze strany žadatele po povinném rodiči (tj. exekuční řízení nebo řízení o soudním výkonu rozhodnutí).

- V případě žádosti o náhradní výživné pro více dětí se vždy podává jednotlivě pro každé dítě.

- Veškeré informace včetně modelového výpočtu jsou dostupné na Náhradní výživné (uradprace.cz).

- Formuláře jsou dostupné na všech pobočkách ÚP nebo v elektronické podobě na stránkách MPSV www.mpsv.cz/web/cz/formulare.

- Pro dotazy k náhradnímu výživnému slouží email nahradnivyzivne@uradprace.cz.

- V případě nezletilého dítěte žádá o náhradní výživné jeho zákonný zástupce, v případě zletilého dítěte žádá samo.

- Nežádá se u dětí v pěstounské péči nebo u dětí pobývajících v zařízeních pro péči o děti. 

- Náhradní výživné lze platit i do zahraničí (např. exekuční titul na Slovensku, oprávněný rodič žije v ČR). V tomto případě je nutná spolupárce s ÚMPOD resp. ÚP.

- Náhradní výživné je vypláceno v max. 24 výplatách (nemusí být po sobě jdoucí).

- Maximální částka náhradního výživného je stanovena na 3 000 korun v jedné výplatě (rozdíl mezi soudně určeným nárokem a skutečně vyplaceným výživným).

- Náhradní výživné je stanoveno a vypláceno vždy na 4 měsíce od podání žádosti. Nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce je nutné opětovně prokázat výši uhrazeného výživného za poslední 4 měsíce, zda došlo k opětovnému nároku na náhradní výživné.

- Lhůta pro vyřízení náhradního výživného: do 1 měsíce od podání kompletní žádosti.

- Náhradní výživné je započitatelný příjem (týká se žadatelů pobírajících jiné sociální dávky). 

- V případě zastavení exekuce pro nemajetnost toto nemá vliv na pobírání náhradního výživného.

Pokyny k vyplnění formuláře "Žádost o náhradní výživné"

Část A - týká se dítěte, nikoliv zákonného zástupce

Část B - identifikační údaje zákonného zástupce žádajícího o náhradní výživné

Část C - pokud byl podán exekuční titul nedávno, je možné spisovou značku neuvést, ale doplnit následně

Část D - identifikační údaje o povinné osobě (neplatiči řádného výživného) - pokud nejsou známy, nevyplňují se

Část E - informace k preferovanému způsobu výplaty náhradního výživného.

Pokyny k vyplnění formuláře "Prohlášení o přijatém výživném a případném postoupení pohledávky"

Část A - týká se dítěte, nikoliv zákonného zástupce

Část B - identifikační údaje zákonného zástupce, žadajícího o náhradní výživné

Část C - identifikační údaje o povinné osobě (neplatiči řádného výživného)

Část D - přijaté výživné, u položky "pohledávka byla postoupena" - NE, do tabulky je nutné uvést všechno přijaté výživné za poslední 4 měsíce (tj. od povinného rodiče i exekutora). V případě, že žadatel nedostává nic, uvede "0".

Nutné přílohy k formuláři:

1. Exekuční titul - soudní rozhodnutí o výživném nebo dohoda mezi rodiči taktéž schválená soudem - originál nebo ověřená kopie

2. Doklad prokazující, že výživné je placeno jen částečně (např. výpis z účtu, případně prohlášení povinného rodiče o předání výživného s podpisem povinného rodiče i žadatele - podpisy nemusí být ověřené)

3. Doklad prokazující nezaopatřenost dítěte (u dětí do 15 let rodný list, u starších potvrzení o studiu)

4. Doklad prokazující, že byl podán návrh na exekuci nebo soudní výkon rozhodnutí.

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^