Jak podat žádost o rozvod manželství

01. 02. 2018

Nejjednodušší forma rozvodu manželství je na základě vzájemné dohody partnerů a podle nového občanského zákoníku se v takovém případě jedná o nesporný rozvod.

Pro jeho výkon musí být dodrženy všechny následující podmínky: - manželství trvá alespoň jeden rok - manželé spolu minimálně šest měsíců nežijí - dohodli se na úpravě poměrů nezletilého dítěte pro dobu po rozvodu a soud jejich dohodu schválil - dohodli se na úpravě svých majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu.

Mezi dokumenty, které je nutné soudu doručit v případě nesporného rozvodu, patří:

• Návrh na rozvod manželství

• Smlouva manželů (s úředně ověřenými podpisy) o úpravě vzájemných majetkových vztahů na dobu po rozvodu, práva a povinnosti společného bydlení a také případná vyživovací povinnost. Pro tyto dokumenty není žádný předepsaný tiskopis. Sepsat si je můžete sama, potažmo spolu s manželem. Pouze je potřeba, aby obsahovaly všechny potřebné náležitosti, které stanovuje Občanský zákoník.

Dohoda o úpravě majetkových poměrů, svého bydlení, a popřípadě výživného pro dobu po rozvodu, musí mít úředně ověřené podpisy. Rozvedená manželka může mít za určitých okolností právo na vyživovací povinnost ze strany bývalého manžela. Toto lze už zahrnout do dohody (nebo odbytné) nebo se výživného následně může manželka domáhat i po rozvodu. Sporný rozvod

V případě, že není možné podat návrh na rozvod na základě dohody manželů, jedná se o rozvod sporný, který je časově náročnější. Princip spočívá v tom, že jeden z manželů podá návrh na rozvod – on je tedy žalobce (či žalobkyně). Druhý je v pozici toho, kdo s ním nesouhlasí, tedy návrhu odporuje – on je odpůrce (či odpůrkyně). Soud v takovém případě zkoumá příčiny rozpadu manželství s označením viníka manželského rozvratu a svolává jednání. V návrhu na rozvod v případě sporného rozvodu je nutné uvést: • Označení účastníků (kdo rozvod navrhuje a kdo mu odporuje). • Popis příčin rozvratu manželství a uvedení důvodů, pro které je manželství neudržitelné. • Podrobný popis celé situace s patřičným odůvodněním. • Návrh soudu rozvést manželství. V neposlední řadě nezapomeňte, že žádost o rozvod se podává na okresním soudu podle posledního společného bydliště manželů (nemusí se shodovat s trvalým pobytem). Nedohodnou-li se rozvedení manželé o vypořádání, může bývalý manžel podat návrh na vypořádání rozhodnutím soudu. Za návrh na zahájení řízení o vypořádání společného jmění manželů (bezpodílového spoluvlastnictví manželů) nebo o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví se platí samostatný poplatek – podle hodnoty movitých a nemovitých věcí.

Nejdříve děti

Zahájení soudního řízení o rozvodu nezačne dříve, dokud nebude vyřešena budoucnost dětí, tedy nejdříve musíte mít v ruce soudní rozhodnutí (rozsudek) o úpravě poměrů nezletilých dětí pro porozvodovou dobu (o úpravě výchovy a výživy a úpravě práv a povinností rodičů k dětem). Váš návrh samozřejmě může obsahovat i návrh úpravy poměrů pro dobu do rozvodu. Soud pak určí výživné zpětně a rodič, který k tomu bude povinný, bude muset nedoplatek na výživném uhradit. Pokud se s druhým rodičem dokážete domluvit, můžete podat přímo Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměru nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Spolu s ním musíte pochopitelně dodat i samotnou Dohodu rodičů o úpravě poměru nezletilých dětí pro dobu po rozvodu. Návrh i Dohodu stačí vlastnoručně podepsat, nemusí jít o úředně ověřený podpis. Dodejte vše ve dvou vyhotoveních. V praxi lze podat oba návrhy (na rozvod a na úpravu poměrů dítěte) současně, nicméně soud první rozhodne o dětech, a až teprve poté o rozvodu manželství. Také myslete na to, že návrh ve věci dítěte, pokud jej nebudete podávat společně s návrhem na rozvod, se podává u soudu dle místa trvalého pobytu dítěte. .

Proti rozsudku se lze odvolat do 15 dnů ode dne doručení.

To platí u rozsudků ve věci rozvodu manželství i ve věci úpravy poměrů nezletilého dítěte. Podat lze také komplexní Návrh otce (matky) na úpravu výchovy a výživy před i po rozvodu, s návrhem na vydání předběžného opatření. Předběžná opatření ve věcech dětí jsou kapitolou sama o sobě. Právě svobodná matka, která není v bezproblémovém vztahu s otcem dítěte, by měla tento právní instrument využít, aby se kvůli vleklosti soudních řízení nedostala do finančních potíží. Návrh na předběžné opatření můžete ve věcech jako je hrazení výživného na dítě i na vás jako matku či manželku v době rozvodu nebo těhotenství, ve věcech péče o dítě, kvůli ochraně před domácím násilím, přístupu na společný rodinný účet a podobně. V návrhu musíte popsat, proč je řešení vaší situace neodkladné a opravdu je nutné jej řešit okamžitě. Soudce pak rozhodne o návrhu bezodkladně, nejdéle do 7 dnů. S pomocí se sepsáním návrhu se obraťte na sociální pracovnici na OSPOD (odbor sociálně-právní ochrany dětí) na vašem obecním úřadě. Pomůže vám to například tehdy, že sice máte rozsudek o výživném, ale otec dítěte se odvolal, takže jej nedostáváte třeba již několik měsíců, což vás a dítě přivádí do nouze. Předběžným opatřením se můžete domoci toho, že soudce otci nařídil, aby prozatímně přispíval na výživu dítěte určitou částkou.

Poplatky

Žádost o rozvod je nutné vybavit kolkem ve výši 2 000 korun, v opačném případě soud vyzve žadatele k zaplacení tohoto správního poplatku bankovním převodem. Podání návrhu na rozvod manželství sice zpoplatněno je, ale všechny rodinné záležitosti, které jinak budete řešit v zájmu dětí, jsou od poplatků osvobozené. Tedy například v případě návrhu na svěření dítěte do péče, na zvýšení výživného, na návrh výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy (výživné), na zbavení rodičovské odpovědnosti otce k nezletilému dítěti a podobně. Vzor žádosti o rozvod ZDE. Mimochodem – soud nemá povinnost vás rozvést. Občanský zákoník počítá i s tím, že v životě mohou nastat okolnosti, kdy to například není v zájmu dítěte nebo jednoho z manželů, a manželství nerozvede. 

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^