Exekuce a insolvence v době pandemie

24. 04. 2020

V těchto dnech tíží mnoho lidí, kteří na sebe mají exekuce či jsou v insolvenci otázka, jak tuto obtížnou situaci budou řešit, pokud ztratí svá zaměstnání. Z tohoto důvodu již vláda schválila změnu insolvenčního zákona, exekučního řádu a zákona o ochraně spotřebitele, přičemž tyto zákony byly předloženy ke schválení Poslanecké sněmovně. Tyto změny by měly pomoct a odlehčit lidem, a to zejména samoživitelkám, seniorům apod.

Exekuce

Navrhované změny zákona

Mezi zásadní a významnou změnu bychom mohli zařadit např.:

 • Zastavení marných exekucí s možností zastavení zabránit;

(Pozn. Jedná se o ty případy, u kterých v posledních třech letech nedošlo k vymožení částky, která by pokryla alespoň náklady exekuce, pokud oprávněný, tj. ten komu má být vymožená částka poskytnuta, nesloží další zálohu, např. člověk, který pobírá invalidní důchod a má na sebe statisícové dluhy.)

 • Možnost bránit se zastavení exekuce u vybraných pohledávek;

(Pozn. U těchto pohledávek exekutor nezastaví exekuci, pokud oprávněný vysloví se zastavením exekuce nesouhlas. Jedná se o pohledávky k vymožení výživného na nezletilé dítě, náhrady újmy způsobené poškozenému pracovním úrazem, nemocí z povolání, ublížením na zdraví nebo trestným činem, pohledávky z deliktu podle občanského zákoníku, bezdůvodného obohacení, pohledávky z pojistného na veřejné zdravotní pojištění, pohledávky poskytovatele veřejné služby v přepravě vůči cestujícímu nebo pohledávky školy nebo školského zařízení z veřejné služby poskytované podle školského zákona.)

 •  Absolutní zastavení marných exekucí;

(Pozn. Jedná se o ty exekuce, u kterých v posledních devíti letech nedošlo k vymožení částky, která by pokryla alespoň náklady exekuce, se exekuce zastaví bez dalšího).

Co dělat dnes

Nicméně uvádíme, že všechny tyto návrhy se teprve budou projednávat ještě na půdě Poslanecké sněmovny, a proto Vám nejsme momentálně schopni zaručit, že zákon bude schválen přesně v tomto znění.

Avšak než se tato problematika vyřídí, můžete podat návrh s žádostí na odklad exekuce. Tento návrh se podává soudnímu exekutorovi. Soudní exekutor může na návrh odložit provedení exekuce, když se dlužník (povinný) bez své viny přechodně ocitl v takovém postavení, že by pro něj nebo jeho rodinu mohlo okamžité provedení exekuce znamenat zvlášť nepříznivé následky.

Odklad exekuce znamená, že soudní exekutor do vydání rozhodnutí o návrhu na odklad exekuce nečiní žádné úkony směřující k provedení exekuce, a pokud to potom odloží, nečiní žádné kroky k provedení Vaší exekuce.

Vzor s názvem „Obecný vzor návrhu na odklad exekuce v souvislosti s koronavirem“ si můžete stáhnout pod tímto odkazem:

https://exekuce.justice.cz/obecne-vzory-podani

Insolvence

Mezi navrhované změny patří:

 • Zrušení povinnosti dlužníka podat insolvenční návrh po dobu nouzového stavu až do 6 měsíců po jeho ukončení, pokud úpadek nastal v důsledku vyhlášení nouzového stavu.  

(Např. Lze využít v situaci, kdy jste museli uzavřít svou provozovnu. Nicméně je důležité zmínit, že toto nebudete moct uplatnit, pokud Váš úpadek nastal dříve.)

 • Zmírnění podmínek moratoria

(Pozn. Moratorium je doba, po kterou insolvenční řízení běží, ale nelze v něm rozhodnout o úpadku dlužníka.)

V době do 31. srpna 2020 může dlužník, který je podnikatelem a který nebyl k 12. březnu 2020 v úpadku, podat u insolvenčního soudu před zahájením insolvenčního řízení, případně po jeho zahájení k návrhu jiné osoby, návrh na mimořádné moratorium. Při vyhlášení mimořádného moratoria nenastávají účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení.

 • Změna v plnění splátkového kalendáře

V insolvenčních řízeních, která byla zahájena a v nichž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku dlužníka do 31. května 2019, insolvenční soud nezruší schválené oddlužení podle § 418 odst. 1 písm. b) insolvenčního zákona, pokud by nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii.

(např. Pokud plnění splátkového kalendáře není možné z důvodu, že jste přišli vinou opatření o příjem.)

 • Zamítnutí insolvenčního návrhu

K insolvenčnímu návrhu, který v době ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do 31. srpna 2020 podal věřitel, se nepřihlíží.

(pozn. Insolvenční návrh tedy můžete na sebe podat pouze vy.)

 • Podmínky osvobození dlužníka od placení pohledávek

Insolvenční soud může v oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužníku na návrh přiznat osvobození od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení v rozsahu, ve kterém doposud nebyly uspokojeny i v případech, kdy je hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek nebo nižší než 50 % jejich pohledávek nebo nižší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli, pokud dlužník prokáže, že nesplnění podstatné části splátkového kalendáře bylo převážně způsobeno v důsledku okolnosti související s mimořádným opatřením při epidemii.

(např. Pokud plnění splátkového kalendáře není možné z důvodu, že jste přišli vinou opatření o příjem.)

Pokud jste v podobné situaci doporučujeme Vám požádat o snížení výše měsíčních splátek nebo přerušení splacení. Návrh se podává příslušnému insolvenčnímu soudu.

Vzor s postupy najdete pod tímto odkazem:

https://insolvence.justice.cz/jak-ven-z-dluhove-pasti/oddluzeni/#koronavirus-vzory

 

Splácení úvěrů

Mezi navrhované změny patří:

 • Tzv. ochranná doba

Zavedeny dvě různé varianty trvání ochranné doby, přičemž první počítá s trváním do 31. října 2020 a druhá s trváním do 31. července 2020. Během trvání ochranné doby se odkládá povinnost plnění peněžitých dluhů úvěrovaného vůči úvěrujícímu ze smlouvy o úvěru. To neznamená, že za toto období zcela zmizí povinnost plnění vůči poskytovateli úvěru, pouze se odkládá datum jejich splatnosti. To znamená, že po skončení ochranné doby smí poskytovatel úvěru žádat zaplacení dlužné částky, která vznikala po čas ochranné doby.

(např. Pokud o ni zažádáte, nemusíte splatit sjednané splátky za měsíce květen, červen a červenec, nicméně povinnost splatit tyto splátky nezmizí, pouze se jejich úhrada posune na konec splátkového kalendáře.)

 • Zastropování úrokové sazby u spotřebitelů

U úvěrů sjednaných a čerpaných před 26. březnem 2020 platí zákaz nabíhání sankcí nad rámec uvedené limitace, a to do 31. října 2020. U spotřebitelů nesmí být úroková sazba vyšší než ve výši repo sazby vyhlášené Českou národní bankou zvýšené o 8 procentních bodů.

 • Nepoužití výše nadepsaných úprav pro úvěry v prodlení se splátkami

Výše nadepsaná ochranná ustanovení se nepoužijí u úvěrů, u nichž je dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení se splácením delším než 30 dní.

(např. Pokud jste byli v prodlení se splácením nejpozději k 25. únoru 2020, ochrana se na Vás nevztahuje.)

KANCELÁŘE A OBCHOD

Dukelských hrdinů 564/34
Praha 7, 170 00
Po - So: 9 - 18 hod.
info@klubsvobodnychmatek.cz

DÁMSKÝ A DĚTSKÝ OBCHOD

U Rybníka
Hovorčovice, 250 64
Po - Pá: 8 - 18 hod., So: 13 - 18 hod.
obchod@klubsvobodnychmatek.cz

FAKTURAČNÍ ÚDAJE

Klub svobodných matek z.s.
06959971, DIČ CZ06959971
Ďáblická 535, Líbeznice 250 65
infolinka: 800 99 55 11

© mStranka.cz
Chcete vlastní web zdarma? Napište mStránce

^